BAMM favicon

DATASKYDD

Som Firma Robert Bamms (”Bamm”) kund eller en tillfällig besökare på Bamms webbsida berör de här dataskyddsanvisningarna dig. De innehåller viktig information om behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter avseende dina uppgifter.

Ur ett dataskyddsperspektiv fungerar Bamm som registeransvarig.

 

Hur använder vi dina uppgifter och varför?

Som en del av vår verksamhet behandlar vi personuppgifter för olika ändamål. Dataskyddsbestämmelserna kräver att vi enbart samlar in och behandlar dina uppgifter för ett på förhand angivet ändamål och enbart om vi har en laglig grund för det. Nedan finns en kort beskrivning över de olika ändamålen och respektive ändamåls lagliga grund:

 • Tillhandhållande av produkter och tjänster. Bamm erbjuder olika typer av tjänster och produkter i fråga om bl.a. hemsidor, webbutiker, bloggar och marknadsföringskonsultation. För att verkställa sådana tjänsteavtal förutsätts att vi behandlar vissa personuppgifter om våra kunder. Behandlingens omfattning varierar dock beroende på bl.a. tjänsten, dess art och omfattning och kundtyp.

 • Fakturering, betalningshantering och indrivning av fordringar. För att kunna ombesörja bl.a. fakturering och eventuellt indrivning av fordringar krävs att vi behandlar personuppgifter för detta ändamål, vilket även inkluderar att utlämna personuppgifter till indrivningsbyråer vid behov. Detta baserar sig på våra berättigade intressen.

 • Skötsel av kundrelationer och leverantörsrelationer, kundbetjäning och marknadsföring. Kunderna är viktiga för Bamm, och vi gör allt vi kan för en god kundrelation. Vi vill också erbjuda potentiella kunder en möjlighet att utnyttja våra tjänster. Det här innebär att vi behandlar personuppgifter, och behandlingen baserar sig på vårt berättigade intresse att vårda våra kundrelationer och locka nya kunder. I vissa fall baserar sig behandlingen på ditt samtycke (t.ex. i fråga om viss elektronisk direktmarknadsföring).

 • Behandling av klagomål och begäran från en registrerad. Vi är alltid måna om att våra kunder är nöjda. Vi behandlar därför uppgifter om eventuella kundklagomål och begäran från en registrerad så att vi kan behandla ett klagomål eller en begäran så effektivt som möjligt. Dessa behandlingar baserar sig på berättigade intressen.

 • Utveckling av verksamheten. Det ligger i både Bamm:s och kundens intressen att Bamm kan erbjuda tjänster som är så högkvalitativa och lämpliga som möjligt. Av denna orsak anser vi att utveckling av verksamheten är vårt berättigade intresse och vi behandlar personuppgifter på den här grunden.

 • Upprätthållande och utveckling av webbsidorna. För att säkerställa att webbsidorna fungerar korrekt och för att utveckla webbsidorna behandlar vi vissa personuppgifter, vilket baserar sig på våra berättigade intressen. Mer information om webbkakor finns längre ner.

 

Behandlingen av vissa personuppgifter är nödvändig för att fullgöra avtal eller rättsliga förpliktelse. Av denna orsak kan vi inte nödvändigtvis erbjuda våra tjänster till dig om du inte tillhandahåller de nödvändiga personuppgifterna.

För de ovan nämnda ändamålen behandlar vi följande kategorier av uppgifter (med exempel inom parentes):

 1. Grundläggande identifikationsuppgifter (namn, personbeteckning/födelsetid, bild från identifikationsbevis).
 2. Kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post, hemland).
 3. Uppgifter om kundförhållandet (t.ex. kundkategori, avtalsuppgifter, ärenden).
 4. Uppgifter om klagomål och begäran från registrerade.
 5. Uppgifter om hur du använder webbsidan.
 6. Samtycken (för elektronisk direkt marknadsföring).

 

Kom ihåg att vilka personuppgifter som behandlas och omfattningen av behandlingen är beroende av bl.a. din ställning (t.ex. som kund, potentiell kund, besökare av webbsidorna eller kontaktperson för en samarbetspartner) och vilka tjänsterna du använder dig av.

 

När och hur samlar vi in uppgifter?

Vi samlar in uppgifter direkt av dig i samband med att ditt förhållande med oss inleds samt under dess gång för att administrera och sköta det som krävs för t.ex. ditt kundavtal och din kundrelation.

Vi kan även samla in uppgifter från tredje parter som vi samarbetar med för att erbjuda dig våra tjänster och sköta ditt kundförhållande. Därutöver kan vi samla in uppgifter från offentlig tillgängliga källor som tillhandahålls av myndigheter (t.ex. befolkningsregistercentralen och handelsregister).

Vi samlar även automatiskt in viss teknisk information när du besöker vår webbsida.

 

Vi använder Cookies (kakor)

Vi använder enbart cookies för att tillhandahålla webbsidorna, förbättra deras funktionalitet, följa upp webbsidornas användning och bättra säkerheten. Sådana webbkakor används inte för att identifiera enskilda besökare. Du kan stänga av cookies in din webbläsares inställningar men det kan påverka sidornas funktionalitet och göra att de inte nödvändigtvis är tillgängliga på det sätt som de är avsedda.

Därtill kan Bamm använda analyserande webbkakor och spårande kakor från tredje parter (bl.a. Youtube och Google Analytics), för att erbjuda dig en så bra och relevant upplevelse som möjligt.

 

Dina rättigheter

Som registrerad har du flera rättigheter. Om du vill utöva dina rättigheter kan du vända dig till robert@bamm.fi. Att utöva rättigheterna är kostnadsfritt som utgångspunkt. Vi förbehåller dock oss rätten att ta ut en rimlig avgift om begäran är repetitiv eller uppenbart ogrundad eller oskälig.


Rätt att ta del av de uppgifter som berör dig

Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig. Alla gångar kan vi inte full ut tillmötesgå din begäran om att få ta del av dina uppgifter eftersom din rätt kan vara begränsad på grund av lag eller t.ex. kravet på skydd av någon annan persons integritet.


Rätt att återkalla ditt samtycke

Till den del behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke, t.ex. elektronisk direktmarknadsföring, kan du alltid ändra dig och återkalla ditt samtycke genom att mejla oss eller avbeställa nyhetsbrev som sänds till dig.


Rätt att begära att vi korrigerar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter

Om du märker att de uppgifter vi har om dig är felaktiga eller bristfälliga har du rätt att kräva att det rättas genom att lämna en skriftlig begäran.


Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att motsätta dig en behandling av dina personuppgifter på grundval av ett berättigat intresse och för marknadsföring, inklusive profilering. Du ska i sådana fall precisera den särskild situationen som din invändning baserar sig på.


Rätt att begära att behandlingen begränsas

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om

 • du bestrider att de är riktiga
 • behandlingen är olaglig men du trots det motsätter dig radering
 • vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att hantera ett rättsligt krav, eller
 • du har invänt mot behandlingen och invändningen ännu inte handlagts klart.


Behandlingen av dina uppgifter begränsas då till att enbart spara dem och i förekommande fall för hanteringen av rättsliga anspråk.


Rätt att begära överföring av dina uppgifter

Till den del du själv har gett oss uppgifter som behandlas automatiskt har du rätt att begära att dessa uppgifter överförs i en tekniskt läsbar form antingen till dig själv eller till någon annan tjänsteleverantör. Vi överför dock inte uppgifter till den del de innehåller någon annan persons uppgifter.


Du har rätt att bli bortglömd

Du kan begära att vi raderar alla dina personuppgifter som vi har samlat in. Det betyder inte nödvändigtvis att alla dina personuppgifter raderas, om det finns någon annan laglig grund för att hålla kvar uppgifterna, t.ex. lagstadgad skyldighet eller för att hantera rättsliga anspråk.


Du har rätt att framställa klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, hoppas vi att du först kontaktar oss och ger oss en möjlighet att reda ut saken. Du kan givetvis även kontakta den övervakande myndigheten direkt. I Finland är dataombudsmannens byrå den övervakande myndigheten. Du kan också kontakta den övervakande myndigheten i landet där du är bosatt.

 

Hur skyddas de uppgifter vi behandlar?

Bamm har vidtagit nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är trygga och skyddade från obehörig behandling och inte går förlorade.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som de behövs för ändamålet för vilket de samlades in eller som lagen kräver. Lagringstiderna varierar mellan olika behandlingshelheter och är beroende av bl.a. behandlingsändamål och tillämpliga lagstadgade krav. Det är inte möjligt att alltid definiera lagringstiden på förhand, men i varje fall följande aspekter beaktas:

 1. Kunduppgifter lagras i varje fall i sex år från att kundförhållandet har avslutats.
 2. Kundklagomål och begäran från registrerade lagras så länge de är nödvändiga för att utreda klagomålet eller begäran, vilket åtminstone är fem år.
 3. Potentiella kunders uppgifter lagras så länge som vi anser att personen är en potentiell kund.

 

Till vilka tredje parter lämnas dina personuppgifter ut?

Som utgångspunkt utlämnar vi inte personuppgifter till utomstående. I vissa fall kan vi dock behandla personuppgifter om vi inom de gränser som anges i lag eller om vi anser att det är nödvändigt. T.ex. kan vi sända över personuppgifter till myndigheter i lagstadgade situationer eller till indrivningsbyråer för att driva in en fordra.

 

Sociala medier och applikationer

I vår verksamhet använder vi oss av bl.a. Facebook, LinkedIn, Instagram och Mailchimp. Detta innebär att vissa personuppgifter i begränsad omfattning (t.ex. tidpunkt för när du går in på våra sociala medier) registreras och kan sändas över till det ifrågavarande sociala mediet. Mer information om hur dessa sociala medier och applikationer behandlar personuppgifter finns på deras respektive hemsida.

 

Överföring av uppgifter utanför EU/EES

För vår verksamhet använder vi delvis tjänster, som t.ex. molntjänster, där tjänsteleverantören är ett bolag som är verksamt utanför EU eller EES eller som hör till en sådan koncern. Överföring av uppgifter till sådana här organisationer som verkar i tredje länder kan genomföras om det för överföringen finns tillräckliga skyddsåtgärder som uppfyller dataskyddslagstiftningens krav. Uppgifter kan även överföras i situationer då det förutsetts för att t.ex. verkställa ditt avtal eller du gett ditt samtycke till det.

 

Hur når du oss?

Om du har frågor eller kommentarer om dataskydd eller hur vi hanterar personuppgifter, vänligen kontakta:

Firma Robert Bamm
Himalajagatan 4 A 9
+358 50 3492 609
robert@bamm.fi

Om du föredrar att använda vanlig post, sänd ditt brev till adressen ovan och märk kuvertet med ”Dataskydd”.